ETANOL+ [5L] - с аромат на жасмин

  • Кат. номер: 5jas

В цената НЕ влиза доставката. 

МЗ №2801-1/05.06.2020
ETANOL+ [5L]
 - с аромат на жасмин - Течен Антибактериален Дезинфектант за Ръце

Съгласно приложение V на Регламент (ЕС) №528/2012
Главна група 1: Дезинфектанти 
Продуктов тип 1: Хигиена на човека

Допълнителни инструкции:

Начин на употреба: 
 
Биоцидът е готов за употреба.
Нанася се върху сухи и видимо чисти ръце, в количество не по-малко от 3 ml, като се втрива в кожата в продължение на 60 секунди. Количеството на дезинфектанта трябва да бъде достатъчно, за да се поддържат всички участъци от кожата на ръцете обилно омокрени с разтвора през цялото време на въздействие.

Област на приложение: 
Биоцидът е дезинфектант с бактерицидно, фунгицидно (Candida albicans) и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка) действие, като областа на приложение е хигиенна дезинфекция на ръце. 

Съдържание:
(1) 70% Денатуриран алкохол,
(2) Дестилирана вода,
(3) Глицерин,
(4) Аромат на жасмин.

ВАЖНО!
Предупреждения за опасност:
H225 Силно запалими течност и пари
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите

Препоръки за безопасност:
Препоръки за безопасност - при предотвратяване
P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
Да се съхранява извън обсега на деца.

Препоръки за безопасност - при реагиране
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

ETANOL_Biocide_Certificate_1.pdf
18,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 18,00 лв.
Моля, изберете: