ETANOL+ [5L] - с аромат на жасмин

  • Cat No: 5jas

В цената НЕ влиза доставката. 

ETANOL+ [5L] - с аромат на жасмин - Течен Антибактериален Дезинфектант за Ръце. Убива до 99.9% от познатите бактерии и вируси. 

МЗ №2801-1/05.06.2020

Допълнителни инструкции:

Начин на употреба: 
 
Поставя се малко количество от течноста върху ръцете и се разнася до пълното му попиване. 
В никакъв случай не поглъщайте през устата!

Съдържание:
(1) 70% Денатуриран алкохол,
(2) Дестилирана вода,
(3) Глицерин,
(4) Аромат на жасмин.

ВАЖНО!
Предупреждения за опасност:
H225 Силно запалими течност и пари
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите

Препоръки за безопасност:
Препоръки за безопасност - при предотвратяване
P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
Да се съхранява извън обсега на деца.

Препоръки за безопасност - при реагиране
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

ETANOL_Biocide_Certificate_1.pdf
30,00 лв. 20,00 лв.
The product is added to shopping cart
Price: 20,00 лв.
Please choose: